ติดตั้งเดสก์ท็อป GNOME 41.2 บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง GNOME 41 บน Debian 11 Bullseye

Many Debian 11 users know that Gnome 38 is the default version of the codename Bullseye operating system. However, as much hype has been built around the new Gnome 41 desktop, many would be looking for an opportunity to install and test or …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Apache ด้วย Let's Encrypt TLS/SSL บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า Apache ด้วย Let's Encrypt TLS-SSL บน Debian 11 Bullseye

Apache, also known as Apache HTTP server, has been one of the most widely used web server applications globally for the past few decades. It is a free and open-source web application software maintained by the Apache Software Foundation. Apache provides some powerful features with …

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งและกำหนดค่า GitLab บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้งและกำหนดค่า GitLab บน Debian 11 Bullseye

GitLab is a free and open-source web-based code repository for collaborative software development for DevOps, written in Ruby and Go programming languages. GitLab’s main motto is “Bring velocity with confidence, security without sacrifice, and visibility into DevOps success.” It is quite a popular …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Duf Disk Usage Utility บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Duf Disk Usage Utility บน Debian 11 Bullseye

No, it is no Duff beer if that rings a bell. Today, we are talking about Duf disk utility, an open-source, free “Disk Usage Free Utility” written in Goland and released under MIT license. The disk utility supports multi-platforms such as BSD, Linux, macOS, and Windows …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Nginx ด้วย Let's Encrypt TLS/SSL บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Nginx ด้วย Let's Encrypt TLSSSL บน Debian 11 Bullseye

NGINX is an open-source, free HTTP server software. In addition to its HTTP server capabilities, NGINX can also function as a proxy server for e-mail (IMAP, POP3, and SMTP) and a reverse proxy and load balancer for HTTP, TCP, and UDP servers. The …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Foxit PDF Reader บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Foxit PDF Reader บน Debian 11 Bullseye

Foxit PDF Reader is a free multi-platform PDF reader for Linux, macOS, and Windows. The PDF reader is a small, fast, and feature-rich PDF Reader to view, annotate, form-fill, and sign PDF documents. PDF Reader easily integrates with popular ECMs and cloud storage. At the end …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง PHP ImageMagick (IMAGICK) บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง PHP ImageMagick (IMAGICK) บน Debian 11 Bullseye

Imagick is a PHP extension to create and modify images using the ImageMagick library. Those unfamiliar with the ImageMagick software are open-source, free software that can convert, read, write, and process raster images. Currently, the PHP extension only supports PHP 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Mono Framework บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Mono Framework บน Debian 11 Bullseye

Mono is a free, open-source development platform based on the .NET Framework. Mono’s .NET implementation is based on the ECMA/ISO standards for C# and the Common Language Infrastructure. The Mono project has been in development for over a decade and continues to feature …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Python 3.9 บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Python 3.9 บน Debian 11 Bullseye

Python is one of the most popular high-level languages, focusing on high-level and object-oriented applications from simple scrips to complex machine learning algorithms. The Python language was created by Guido van Rossum and released in 1991, Python 2 in 2000, and Python 3 …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งและใช้งาน Telnet บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้งและใช้งาน Telnet บน Debian 11 Bullseye

Telnet เป็นโปรโตคอลที่ให้คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล (เรียกว่าโฮสต์) ผ่านเครือข่าย TCP/IP โดยใช้โปรโตคอลไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับพอร์ต Transmission Control Protocol หมายเลข 23 ในบทช่วยสอนต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้งและใช้งาน PHP Composer บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้งและใช้งาน PHP Composer บน Debian 11 Bullseye

Composer is an application-level package manager for the PHP programming language similar to NPM for Node.Js or PIP for Python. Composer provides a standard format for managing all dependencies of PHP software and the required libraries by downloading all the required PHP packages …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Snap & Snap-Store (Snapcraft) บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Snap & Snap-Store (Snapcraft) บน Debian 11 Bullseye

By default, Debian does not come with Snap or Snap Store installed as this is a feature that was built by developed by Canonical as a faster and easier way to get the latest versions of software installed on Ubuntu systems, and Snap packages are …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง WordPress ด้วย LEMP Stack บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง WordPress ด้วย LEMP (Nginx, MariaDB และ PHP) บน Debian 11 Bullseye

WordPress is the most dominant content management system written in PHP, combined with MySQL or MariaDB database. You can create and maintain a site without prior knowledge in web development or coding. The first version of WordPress was created in 2003 by Matt Mullenweg …

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้ง Discord บน Debian 11 Bullseye

ติดตั้ง Discord บน Debian 11 Bullseye

Discord เป็นแอปแชทด้วยเสียง วิดีโอ และข้อความฟรีที่ใช้โดยผู้คนหลายสิบล้านคนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อพูดคุยและออกไปเที่ยวกับชุมชนและเพื่อนๆ ของพวกเขา ผู้ใช้สื่อสารด้วยการโทรด้วยเสียง การสนทนาทางวิดีโอ การส่งข้อความ สื่อ และไฟล์ในการแชทส่วนตัว …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Slack บน Debian 11 Bullseye

วิธีการติดตั้ง Slack บน Debian 11 Bullseye

Slack is one of the most popular collaboration communication platforms in the world. From it was initial launch in 2013, it has grown. It is now favored amongst development teams and corporations to integrate so many services, run groups, and meetings, amongst other things. …

อ่านเพิ่มเติม